Baan en parkreglement

A. Baan en park reglement Helios

 • Auto's dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde parkeerplaats;

 • Het is verboden op de groenstroken te parkeren buiten het terrein van Helios. Fietsen dienen uitsluitend in de daarvoor bestemde rijwielrekken geplaatst te worden.

B. Rondom de banen  

Het is verboden:  

 • Door gedrag of taalgebruik hinderlijk of onbehoorlijk op te treden;

 • Muziek te maken waarbij overlast wordt veroorzaakt;

 • Door de beplanting te lopen;

 • Afval buiten de daarvoor geplaatste prullenbakken te deponeren;

 • In de afrastering, hekwerken en lichtmasten te klimmen; 

 • Honden op het park los te laten lopen;

 • Kinderen op de banen te laten spelen.  

C. Op de banen       

 • De banen mogen alleen betreden en bespeeld worden met tennisschoenen die bestemd zijn voor gravel;

 • Bij voorkeur wordt er via het digitale afhangbord afgehangen met uw KNLTB pasje, en anders via het afhangbord dat buiten het Helio-home hangt;

 • Gillen en schreeuwen op de banen is niet gewenst omdat dat als uitermate hinderlijk door anderen wordt ervaren;      

 • Niet dwars over de (andere) banen lopen alle banen hebben een eigen ingang;         

 • Niet een overgeslagen bal op de andere baan gaan halen als men daar aan het spelen is. U roept even "bal over", waarop de daar aanwezige spelers zich verplichten om de bal terug te geven, nadat hun game is afgelopen;     

 • Tennisballen worden door Helios ter beschikking gesteld. Deze kunt u vinden in het Helio-home in de daarvoor bestemde kast. Per baan kunt u een koker meenemen. Als u klaar bent met spelen zorgt u ervoor dat de ballen weer terug gezet worden in de daarvoor bestemde kast;     

 • Introducés: Het spelen met introducés is toegestaan mits de introducé is aangemeld bij degene die bardienst heeft. Introducé pasjes om af te hangen zijn ook bij de-gene die kantinedienst heeft te verkrijgen. De kosten voor een introducé kunt u ook bij de bardienst verrekenen;      

 • De banen dienen na iedere speelbeurt gesleept te worden, ook de uitloopvlakken rondom de baan (van hek tot hek); na het slepen het sleepnet ophangen;  

 • Gevonden voorwerpen worden in "Heliohome" afgegeven.  

D. Baanonderhoud  

 • Baanonderhoud vindt plaats door de parkcommissie op maandagochtend. De parkcommissie moet ten allen tijde in de gelegenheid worden gesteld de banen te kunnen onderhouden, met dien verstande dat deze rekening dient te houden met de geplande wedstrijden, competitie, training, toernooien enz.;   

 • Op verzoek van de parkcommissie dient men de baan vrij te maken voor werkzaamheden, maar niet eerder dan wanneer de speeltijd is afgelopen. Onregelmatigheden in de banen dienen direct gemeld te worden. Nooit zelf repareren; 

 • Van ieder senior-lid wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van het sproeisysteem. Instructies vindt men in een map op of achter de bar en in de ruimte links naast het heren toilet. Als er gesproeid moet worden is dat om 12.00 uur, 15.00 uur en 18.00 uur.    

E. Baanreglement  

 • Speelgerechtigd zijn zij die hun contributie hebben betaald en als bewijs daarvoor hun lidmaatschapspasje, dat voorzien moet zijn van een pasfoto, hebben ontvangen.  

F. Algemeen       

 • Een ieder wordt geacht deze reglementen te kennen en na te leven. De naleving van deze reglementen zal gecontroleerd worden door bestuursleden en andere door het bestuur daartoe aangestelde leden (o.a. de parkcommissie);         

 • Het bestuur heeft het recht leden die deze reglementen overtreden te berispen en/of te schorsen;        

 • In alle aangelegenheden waarin deze reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 

Baan en parkreglement Helios.pdf