Minimaregelingen

U-Pas

De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Bilthoven, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht. Op de pas staat een persoonlijk budget, dat houders gebruiken om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten bij verenigingen of organisaties die bij de U-pas zijn aangesloten.

Als u een U-pas ter beschikking heeft, kunt u bij tennisvereniging Helios daar gebruik van maken. U-pas houders dienen elk jaar opnieuw vóór 1 februari zelf een kopie van beide kanten van de U-pas en een kopie van de verlenging van de U-pas aan de ledenadministratie/penningmeester te overleggen als zij gebruik willen maken van de korting op het lidmaatschap en aan te geven welk bedrag Helios van het u-pas budget mag afschrijven. De contributie minus het bedrag dat van het u-pas budget wordt geïncasseerd wordt automatisch bij u geïncasseerd.

Mocht er niet genoeg budget op de U-Pas staan dan zal de penningmeester u verzoeken om een nabetaling van de resterende contributie te doen.

Zie voor meer informatie: U-Pas

Jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds betaalt sportspullen voor kinderen uit gezinnen met weinig geld. Het jeugdsportfonds betaalt ook evt. het lidmaatschap van een sportvereniging. Het gaat om allerlei sporten waar onder ook tennis.

Hoe een bijdrage aan te vragen: Op  de website van het jeugdsportfonds leest u meer over de voorwaarden van uw gemeente. U kunt zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds. Dat doet een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener of uw huisarts. Hij of zij vult de aanvraag in op de website van het Jeugdsportfonds. Heeft het Jeugdsportfonds de aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt het fonds de rekeningen van de sportclub en de sportwinkel. De maximale bijdrage is € 225,- per kind per cursusjaar.

Zie voor meer informatie: Jeugdsportfonds

Stichting Leergeld Gemeente de Bilt

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 90 lokale Leergeld-stichtingen biedt Stichting Leergeld deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Zie voor meer informatie: Stichting Leergeld de Bilt  

Voor alle minima regelingen geldt dat u zelf:

  • bij aanmelding van het lidmaatschap een kopie van beide kanten van de U-pas bij de ledenadministratie inleverd en ruim op tijd de kopie van beide kanten van de U-pas elk jaar opnieuw vóór 1 februari voor dat de contributie geínd wordt door de penningmeester moet inleveren bij de ledenadministratie;

  • de eventuele aanvraag bij het jeugdsportfonds en/of Stichting Leergeld de Bilt ruim op tijd, vóór 1 februari voor dat de contributie geïnd wordt door de penningmeester moet aanvragen en dit moet communiceren naar de ledenadministratie.